© Copyright 2014 - 2018 REED Design Inc.

O SPOLEČNOSTI

HISTORIE

ROUČKA ARMATURY, a.s. je mladá rozvíjející se společnost působící na trhu od roku 2011. Byla založená společnostmi ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. a LDM, spol. s r.o. a zabývá se přesným a kompletním obráběním složitých dílů do maximální hmotnosti 25 tun na moderních vysokovýkonných CNC strojích. Know how firmy vychází ze spolupráce s mateřskými společnostmi, které jsou jednak zavedeným producentem odlitků zejména hlavních částí armatur a čerpadel, tak výrobcem armatur pro energetiku, teplárenství, chemický a petrochemický průmysl.

POLITIKA JAKOSTI

QMS společnosti ROUČKA ARMATURY, a.s. je v souladu s požadavky právních norem a předpisů v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všemi zaměstnanci je chápán jako prostředek, kterým jsou trvale uspokojovány potřeby, požadavky a překračována očekávání zákazníků.

 

Spokojený zákazník je cílem politiky QMS a zároveň hlavním kritériem veškerého snažení firmy.

 

Politikou QMS společnosti ROUČKA ARMATURY, a.s. je dodávat jen takové výrobky a služby, které odpovídají nárokům zákazníků, získávají jejich úplnou spokojenost, jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.

 

K zajištění této politiky QMS se všechny aktivity společnosti ROUČKA ARMATURY, a.s. provádějí podle následujících hlavních zásad:

Veškeré činnosti ve firmě jsou podřízeny dodržování dokumentovaných postupů QMS podle norem ČSN EN ISO 9001. Úroveň systému je pravidelně vyhodnocována a jsou přijímány opatření vedoucí k jeho neustálému zlepšování.

Veškeré aktivity firmy jsou vedeny v pozitivním duchu, s cílem vytvářet a rozvíjet vztahy se zainteresovanými stranami, zejména zákazníky, dodavateli, státními institucemi a veřejností.

Každý pracovník v rámci firmy je seznámen s politikou QMS a je si vědom důležitosti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí a provádí svou práci aktivním a kompetentním způsobem za všech okolností. Základem pro kvalitní práci zaměstnanců je průběžné vzdělávání a aktivní personální politika.

Každý pracovník firmy se v rámci své pracovní činnosti chová ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí, dodržuje zásady BOZP a pracovní a jiné obecně platné právní předpisy.

U dodavatelů je zajištěno, že jejich služby a výrobky odpovídají požadavkům QMS.

Vývoj výrobků, technologie výroby a poskytování služeb jsou založeny na potřebách zákazníků firmy a jsou vedeny takovým způsobem, že požadavky QMS jsou splněny již před uvedením na trh.

Činnosti marketingu a prodeje jsou vedeny v korektním duchu vůči zákazníkům firmy. Aktivity, které vyvolávají nesplnitelná očekávání, nesmějí být vedeny.

 

 

 

VIZE

Firemní vize definuje dlouhodobé cíle a směřování společnosti ROUČKA ARMATURY, a.s. a je formulována v následujících třech bodech:

Světově významná společnost udávající směr ve vývoji, výrobě, prodeji průmyslových armatur

Dynamická firma umožňující všem svým pracovníkům dosažení vysoké míry seberealizace a společenské prestiže

Společensky uznávaná společnost, jejíž jméno je symbolem kvality, vysoké užitné hodnoty a spolehlivosti.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

ROUČKA ARMATURY, a.s. si je plně vědoma odpovědnosti za své podnikatelské aktivity. Společenská odpovědnost je chápána jako široké spektrum vzájemně propojených aspektů. Společenská odpovědnost se opírá a je založena na následujících oblastech:

 

Vize

Naplňování firemní vize je prvořadé.

 

Zaměstnanci

Společnost trvale podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců a současně společnost poskytuje svým zaměstnancům prostor k seberealizaci a profesnímu růstu.

Společnost nepřetržitě věnuje pozornost dobrému pracovnímu prostředí.

 

Kvalita poskytovaných služeb

Kvalita služeb je zakotvena Politice kvality společnosti. Spokojený zákazník je cílem politiky kvality a zároveň hlavním kritériem veškerého snažení firmy.

 

Životní prostředí

Společnost důsledně dodržuje veškerou ekologickou legislativu.

Společnost i její zaměstnanci si jsou vědomi důležitosti ochrany životního prostředí a vždy se chovají k životnímu prostředí co nejšetrněji.

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Tomášek  /

ředitel společnosti

M: +420 606 023 180

E: jiri.tomasek@rouckaarmatury.cz

W: www.rouckaarmatury.cz

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Vlastimil Dytrt  /

předseda představenstva

Pavel Šamšula  /

místopředseda představenstva

Lubomír Bednář  /

člen představenstva

Ing. Vladimír Marek  /

člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Miroslava Daňková  /

člen dozorčí rady

Jitka Vítková /

člen dozorčí rady